หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การบรรเลงดนตรีไทย : พราหมณ์ดีดน้ำเต้า ๒ ชั้น บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า
การบรรเลงดนตรีไทย : พราหมณ์ดีดน้ำเต้า ๒ ชั้น บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-19 14:48:41

การบรรเลงดนตรีไทย : พราหมณ์ดีดน้ำเต้า ๒ ชั้น
บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า


ในงานนิทรรศการ “ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทร้อง
(มาเนาะ) ๏ ลูกยา จงดูเยี่ยงปักษาในไพรสณฑ์
แสวงเหยื่อเผื่อคู่บินวู่วน พอได้ผลพาร่อนมาป้อนนาง
(ฮอยเงาะ) ๏ ชื่นอก จงดูอย่างนางนกอย่าขนาง
เมื่อยามทุกข์ปลุกใจให้โศกจาง ไซ้ปีกหางคู่เคล้าเฝ่าเคลียคลอ
(เงาะยอ,ตองยิบ) ๏ ไพเราะ สองแม่เงาะช่างสอนลูกอ่อนหนอ
ถนอมกันผันผ่อนโอนอ่อนง้อ จะต่อกันไปนานปานทิชา
(ทั้งหมด) ๏ น่าฟังเนาะน่าฟังช่างสั่งสอน ขออวยพรอยู่ด้วยกันให้หรรษา
บอแอ็ดบอแอ็ดโว้โห่หุยฮา เหมือนสกุณาในไพรสาณฑ์สำราญรัง

ขับร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม , นายชินกฤต ชูทรัพย์ , น.ส.มณรดา ศิลปบรรเลง , น.ส.ปาณิสรา บุญโยประการ
ซอสามสาย : นายจุติญาณ สายใยทอง
ซอด้วง : นายธนะพัฒ ฐานิตสรณ์
ซออู้ : นายไชยฤทธิ์ อินทร์น้อม
จะเข้ : นายสิทธิพร สุวรรณรัตน์
ระนาดเอก : นายนพรัตน์ สีม่วง
ระนาดทุ้ม : นายตะวัน โตเอี่ยม
ฆ้องวง : น.ส.ธันย์นริมนท์ อังกูรวชินน
ขลุ่ย : นายจิรายุส อยู่เย็น
ฉิ่ง : นายกรัณย์ กฤษณะโยธิน
กรับ : นายธีรภัทร อิ่มใจ , นายธนกร เติมเต็มศรี
โทน รำมะนา : นายทิวากร ล้อมเวียง