หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ การสืบสาน เผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนักศึกษายุคใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใกล้ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ การสืบสาน เผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนักศึกษายุคใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใกล้ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:42:01

หนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ การสืบสาน เผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนักศึกษายุคใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใกล้ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ได้จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ในงานประณีตศิลป์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 และ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การกระแหนะลาย และการทำขนมไทยทองเอกและเสน่ห์จันทน์

กิจกรรมเริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา ตั้งแต่การเป็นสวนท้ายวังในอดีต จนเป็นศูนย์รวมฝ่ายในที่ใหญ่ที่สุด การเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการก่อตั้งเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของสวนสุนันทาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการกระแหนะลายปิดทองโบราณเพื่อทำเป็นปิ่นปักผม ซึ่งเป็นหนึ่งในงานประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ ทองปาน เป็นวิทยากรสอนการใช้ดินกดลายและกระแหนะลายลงบนปิ่นปักผม การปิดทองและประดับเพชรเพื่อความสวยงาม โดยงานกระแหนะลายปิดทองโบราณนั้น เป็นงานฝึกอบรมเพื่อแสดงให้นักศึกษาเห็นว่า งานศิลปะโบราณที่ดูเหมือนจะยากนั้น ถ้านักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจ ได้ลงมือทำ งานศิลปวัฒนธรรมที่ว่ายากนั้น เราเองก็สามารถที่จะทำได้
.
.
จากนั้นเมื่อนักศึกษาได้เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมส่วนหนึ่งแล้ว ในวันที่ 29 พฤศจิกายน สำนักศิลปะฯ ได้จัดอบรมนักศึกษาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน และ อาจารย์เกศกัญญา แก้วงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือและขนมไทยชาววัง โดยได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำขนมทองเอกและเสน่ห์จันทน์ ขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยาก ซึ่งทองเอกและเสน่ห์จันทน์นั้นเป็นขนมที่อยู่ใน 9 ขนมมงคล คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น เม็ดขนุน ถ้วยฟู จ่ามงกุฎ ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ว่าขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยาก และมีราคาแพงนั้น ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก หากมีความตั้งใจและความเข้าใจแล้ว เราสามารถทำขนมโบราณนี้ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่การทำเพื่อรับประทานหรือแจกจ่ายให้ผู้อื่นแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริม หารายได้ให้กับตนเองอีกทางหนึ่งด้วย
.
.
บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักศึกษาที่สะท้อนถึงความสนุกสนาน ซึ่งถือเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ให้กับวัยรุ่นว่า วัฒนธรรมไทย ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เราสามารถปรับเปลี่ยนให้สนุกและเหมาะกับวัยรุ่นได้ เมื่อวัยรุ่นได้เรียนรู้ เข้าใจและลงมือทำก็จะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้ การสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป