หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล
กระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 15:18:21

กระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล


6 พฤศจิกายน 2562 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้จึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ซึ่งภายในคณะผู้แทนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การเป็นราชสำนักฝ่ายใน จนกระทั่งกลายมาเป็นสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของฝ่ายในผ่านการจัดแสดงต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร ห้องเครื่อง ห้องเสวย ห้องสรง ห้องทรงพระสำราญ เป็นต้น