หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 13:33:30

สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน

18 ตุลาคม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ กมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5) ซึ่งนับจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 สำนักศิลปะฯ สามารถดำเนินงานและได้รับคะแนนเต็ม 5 มาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี โดยคณะกรรมการได้ชื่นชม คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานอย่างหลากหลายและสะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา ทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรในระดับชาติและขยายไปในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ