หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประกาศ
ประกาศ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 13:27:49

ประกาศ

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

ประชาคมชาวสวนสุนันทา สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 22 ชั้น 1 (อาคารตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.