หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สานต่อการอบรม สำนักศิลป์ปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
สานต่อการอบรม สำนักศิลป์ปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:20:56

สานต่อการอบรม สำนักศิลป์ปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา


กิจกรรมฝึกอบรมมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทาต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 3 หลังจากที่นักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมชาววังต่าง ๆ แล้ว ในวันสุดท้าย (3 สิงหาคม 2562) นักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาท บุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ เพื่อตอบสนองกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers Thailand ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมให้กับสำนักพระราชวัง ธนาคาร สายการบิน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

กิจกรรมนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ รู้จักกาลเทศะ การเดิน การนั่ง การไหว้ การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก การวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็น และสามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักศิลปะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ทั้งหมดของโครงการนี้ จะช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้นักศึกษา สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับสังคมได้ต่อไป