หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประชาคมสวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
ประชาคมสวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:55:55

ประชาคมสวนสุนันทารวมใจ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการธรรมศึกษา ซึ่งจัดต่อเนื่องมานานกว่า 25 ปีแล้ว โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งมีบุคลากรของสวนสุนันทา ญาติกา และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

          โครงการธรรมศึกษาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 3 ท่าน โดยได้เข้าพิธีปลงผมในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม ณ ศาลาการเปรียญ และเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โดยมี พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙ ,ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งพระนวกะทั้ง 3 รูป จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ศึกษาธรรมะเป็นระยะเวลา 15 วัน และจะมีพิธีลาสิกขา ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้

          โครงการธรรมศึกษานี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงอุทิศถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยประทับภายในสวนสุนันทา และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU