หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-03-15 10:20:04

          วานนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม ,  ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น

.

ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖