หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-11-21 12:57:45

สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การเข้าสอบทานในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ซึ่งหากหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ย่อมทำให้ผลการปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น