หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หัวหน้าศูนย์ ปปช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
หัวหน้าศูนย์ ปปช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:14:26

หัวหน้าศูนย์ ปปช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล


          คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้นำชม ซึ่งคุณชนิดาได้กล่าวชื่นชมการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์และการจัดการของสำนักฯ ในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานให้อยู่คู่สังคม ให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU