หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 4 ปีซ้อน
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 4 ปีซ้อน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-24 11:15:58

สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 4 ปีซ้อน


          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ กมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ คือ องค์ประกอบที่ 4.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5) ซึ่งนับจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 สำนักศิลปะฯ สามารถดำเนินงานและได้รับคะแนนเต็ม 5 มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปี โดยคณะกรรมการได้ชื่นชม คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาและการสร้าง Impact ทางศิลปวัฒนธรรม ให้สังคมตระหนักและซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น