หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์อบรมนักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาการบูร เตรียมเผยแพร่สู่ชุมชน
สำนักศิลป์อบรมนักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาการบูร เตรียมเผยแพร่สู่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-02-05 11:18:07

สำนักศิลป์อบรมนักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาการบูร เตรียมเผยแพร่สู่ชุมชน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมการทำตุ๊กตาการบูรให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 20 คน เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามโครงการพัฒนานักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดเตรียมการบูร และการเย็บตุ๊กตา รวมถึงการตกแต่งต่อยอดให้มีความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน โดยอาจเย็บเป็นแบบอื่นๆ ได้ตามจินตนาการ ซึ่งมีส่วนทำให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และมีความรักอย่างลึกซึ้ง จนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ สำนักศิลปะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความรักษ์และเล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย นำภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

#OACSSRU2020#OACEvent