หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ มรภ.สุราษฎร์ธานี
สำนักศิลป์ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ มรภ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-12-11 09:54:44

สำนักศิลป์ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ มรภ.สุราษฎร์ธานี

บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อเตรียมการต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของสำนักศิลปะฯ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย จนสามารถคว้าคะแนนเต็ม 5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม