หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้ร่วมโครงการธรรมศึกษา กล่าวลาอุปสมบท
ผู้ร่วมโครงการธรรมศึกษา กล่าวลาอุปสมบท

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:55:46

ผู้ร่วมโครงการธรรมศึกษา กล่าวลาอุปสมบท

          ผู้เข้าร่วมโครงการธรรมศึกษาครั้งที่ 25 จำนวน 3 ท่าน ได้กล่าวลาอุปสมบทต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ 

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรชาวสวนสุนันทาทุกท่านเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมสืบสานและจรรโลงพระบวรพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง 

โดยมีกำหนดการดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 

10.00 น. พิธีปลงผมผู้อุปสมบท 
14.00 น. พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถ . 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 
09.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดราชาธิวาส 
10.30 น. ฉลองพระนวกะ ณ พระอุโบสถ 
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ . 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 
07.00 น. พร้อมกัน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร 
07.30 น. พิธีลาสิกขาhttps://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU