หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-04 14:08:26

ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประชาคมชาวสวนสุนันทา สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๒๒ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.