เปิดตัวดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี


07. 2017