ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ความรู้ เรื่อง “ของว่างดับร้อนสูตรโบราณ”


08. 2017