ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสมัยที่ 2


07. 2017