พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


07. 2017