อธิการบดี Asahikawa University เรียนรู้วัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


07. 2017