ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย


08. 2017