วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์


               วิสัยทัศน์ (Vision)

               แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์เพื่อปวงชน

               ปรัชญา (Philosophy)
               
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม


               พันธกิจ (Mission)
               1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สากล
               2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
               3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

               ค่านิยมหลัก (Core Value)
              
 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

               เอกลักษณ์ (Uniqueness)
               การบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมวังสุนันทา

               อัตลักษณ์ (Identity)
               แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวังสุนันทา


               วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
               1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)
               2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)
               3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Enhancement)
               4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)
               5. บริหารงานด้วยความจริง (Factual Management)


               เป้าประสงค์ 
               
1. สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์และรวบรวมเป็นระบบบนฐานข้อมูล
               2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศที่มีการตกลงความร่วมมือ
               3. พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล
               4. มีบริหารจัดการองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ
               5. มีการพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษและภาษา ASEAN ให้กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
               6. ลดการพึ่งพางบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและทำให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

               ยุทธศาสตร์
               
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษา
               ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
               ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกรอบแนวคิดใหม่ทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงสุนทรียทางวัฒนธรรม
               ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการนำแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้
               ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อความเข้าใจและรองรับการเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการใช้ต้นทุนทางปัญญาในการจัดการรายได้
07. 2017